ลำดับชื่องาน/กิจกรรมกำหนดวันจัดงานสถานที่จัดงานรายละเอียดกิจกรรมสอบถามข้อมูล
1.งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแลและงานกาชาด

12-20 มกราคม

สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดชัยภูมิ
- นิทรรศการมหกรรมสินค้า
-
ประกวดธิดาพระยาแล
-
จับรางวัลกาชาด
สนจ.ชัยภูมิ
(044)811573
(044)822316
ที่ทำการปกครอง
(044)811418
2.งานเริงสงกรานต์ งานปอกมะม่วง งานร่วมบุญไหว้ผีฟ้า

13-15 เมษายน

- เขื่อนลำปะทาว
-
วัดภูพระ อ.เมือง
-
ภูแลนคา อ.เมือง
-
วัดผาเกิง อ.เมือง
-
น้ำตกตาดโตน
- การประกวดมะม่วงขนุน และการแปรรูป
-
แรลลี่รถผลไม้
-
ขอพร และแก้บนผีฟ้า
สนง.เกษตร จ.
(044)811936
3.งานบุญเดือนหก (สักการะเจ้าพ่อพระยาแล)

วันเพ็ญเดือนหก

- ศาลเจ้าพ่อฯ
-
บริเวณสวนฯหนอง
ปลาเฒ่า อ.เมือง
- ประกวดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและบายศรี
-
แข่งขันกลองพื้นเมืองพลุ ไฟพระเนียง
-
งานประเพณีอื่นๆ
เทศบาลเมือง
(044)811378
4.เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน

มิถุนายน-กรกฎาคม

อุทยานแห่งชาติ
ป่าหินงาม อ.เทพสถิต
- การแข่งขันแรลลี่เชิงอนุรักษ์
-
แข่งขันเส็งกลอง
-
นิทรรศการ
-การประกวดดอกกระเจียวประดิษฐ์
-
การแสดงศิลป
-วัฒนธรรมพื้นบ้าน
ที่ทำการปกครอง
อ.เทพสถิต
(044)857105,
857099
5.ประเพณีแห่เทียน

วันเข้าพรรษา

หน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อ
พระยาแล อ.เมือง
- ประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา
-
ประกวดธิดาเทียน
เทศบาลเมืองฯ
(044)811378
6.งานลอยกระทง

วันลอยกระทง

สวนสาธารณะหนอง
ปลาเฒ่า อ.เมือง
- ประกวดลอยกระทง
-
ประกวดนางนพมาศ
-
ประกวดดอกไม้เพลิง
พลุไฟพะเนียง
เทศบาลเมืองฯ
(044)811378
7.งานแข่งขันแรลลี่ เหยียบเมฆาท้าลมหนาว

ธันวาคม

เขื่อนจุฬาภรณ์
อ.คอนสาร
- แรลลี่เชิงอนุรักษ์
-
ตามดูสัตว์ป่าที่ปล่อย
-
ส่องไฟยามแลงชมทะเลหมอกยามเช้า
หอการค้าจังหวัด
(044)811511